Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Sąd Rejonowy w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mikolow.sr.gov.pl/   

Data publikacji strony internetowej: 2006-12-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-27

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt
    z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemami lub aplikacjami użytkowników,
  • listy załączników i część opublikowanych załączników, w szczególności stanowiących skany dokumentów, nie są dostępne cyfrowo,
  • treści które są w posiadaniu podmiotu publicznego, a nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte,
  • graficzne zabezpieczenia formularzy (kody do przepisania z obrazków) nie są dostępne cyfrowo.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-05-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu – 2022-05-17


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem informatyk@mikolow.sr.gov.pl lub numerem telefonu 32 74 46 103. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Ponadto informujemy o wyznaczeniu Pani Małgorzaty Cichowskiej, specjalisty ds. administracyjnych w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności dla sądów apelacji katowickiej, w tym Sądu Rejonowego w Mikołowie.
Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:

       telefon: 32 2004 661

       adres e-mail: malgorzata.cichowska@katowice.sa.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl


Dostępność  architektoniczna

Budynek Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Wyszyńskiego 12/14, 43-190 Mikołów

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego. W budynku zainstalowana jest platforma dla niepełnosprawnych, która umożliwia dotarcie do parteru budynku sądu. Pracownik ochrony zobowiązany do udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej - uruchomienia platformy i umożliwienia wjazdu do budynku sądu. Pracownik ochrony, po przeprowadzeniu standardowego sprawdzenia osoby wchodzącej na teren obiektu, zgodnie z obowiązującym Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Mikołowie, powiadamia osobę upoważnioną z właściwej komórki organizacyjnej, która udzieli żądanych informacji lub skieruje do Biura Obsługi Interesantów, które znajduje się w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Wyszyńskiego 4.

Budynek Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Wyszyńskiego 4, 43-190 Mikołów

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego, przed budynkiem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia dotarcie do parteru budynku sądu. Pracownik ochrony, po przeprowadzeniu standardowego sprawdzenia osoby wchodzącej na teren obiektu, zgodnie z obowiązującym Regulaminem bezpieczeństwa
i porządku w Sądzie Rejonowym w Mikołowie, powiadamia osobę upoważnioną z właściwej komórki organizacyjnej, która udzieli żądanych informacji lub skieruje do Biura Obsługi Interesantów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Parter obu budynków  Sądu  jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku przy ul Wyszyńskiego 12/14 usytuowane są trzy sale rozpraw oraz toaleta dla niepełnosprawnych.

Na parterze budynku przy ul Wyszyńskiego 4 zlokalizowany jest wpłatomat, jedna sala rozpraw oraz toaleta dla niepełnosprawnych.

Pozostałe kondygnacje obu budynków są niedostępne. Posiadają bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym. Oba budynki Sądu  nie posiadają wind.

W obu budynkach Sądu znajdują się krzesła transportowe do ewakuacji osob niepełnosprawnych.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych


Biura Obsługi Interesanta, znajdują się na parterze w budynkach Sądu Rejonowego w  Mikołowie przy ul. Wyszyńskiego 4. Na parter budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 dostać można się za pomocą podjazdu dla niepełnosprawnych, natomiast w budynku przy ul. Wyszyńskiego 12/14 znajduje się platforma dla niepełnosprawnych. Pracownik ochrony zobowiązany do udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej - uruchomienia platformy i umożliwienia wjazdu do budynku sądu.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard Wyszyńskiego 4 wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Znajduje się ono na parkingu przed w/w Sądem i jest oddalone ok. 90 m od budynku Sądu przy ul. Wyszyńskiego 12/14

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynków Sądu Rejonowego w Mikołowie i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym, o którym mowa w art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Parter budynku dostępny jest architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe kondygnacje są niedostępne pod względem architektonicznym - brak wind. Na parterze budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Wyszyńskiego 4, zlokalizowane jest Biuro Obsługi Interesanta. Oba budynki Sądu  posiadają toalety dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje dotyczące dostępności

 

Informacja o możliwości skorzystania z pętli indukcyjnej

W budynku sądu przy ul Wyszyńskiego 4 w Biurze Obsługi Interesantów jest zainstalowane urządzenie do obsługi osób słabosłyszących w postaci przenośnej pętli indukcyjnej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku Sądu przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4 zostało wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Odległość miejsca parkingowego od drugiego budynku sądu wynosi 90 m i  jest połączona chodnikiem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach


Do obu budynków sądu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym,
o którym mowa w art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.).

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Sąd Rejonowy w Mikołowie zapewnia usługę tłumacza języka migowego online.

Tłumacz on-line języka migowego jest dostępny w poniższej lokalizacji:

Biuro Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Mikołowie, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4, Mikołów

Usługa dostępna jest w godzinach urzędowania Biura Obsługi Interesantów:

Kontakt z osobami wyznaczonymi do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym

O ile to możliwe proponuje się wcześniejszy kontakt i umówienie się z osobą wyznaczoną do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym pod numerem telefonu (32) 784 61 00 lub (32) 784 62 00, adres e-mail: informacja@mikolow.sr.gov.pl.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, pragnące załatwić sprawę w Sądzie Rejonowym w Mikołowie, proszone są o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Interesanta (32 7846 100 sprawy rodzinne i karne, 32 7846 200 sprawy cywilne i prawa pracy, 32 7846 214 księgi wieczyste) w celu przygotowania odpowiedniego miejsca przystosowanego do ich potrzeb np. sali rozpraw znajdującej się na parterze.

Zasady działania Czytelni akt są zamieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Mikołowie w zakładce: Strona główna - Biuro Obsługi Interesantów - Regulamin Czytelni akt.

 

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-05-17
Publikacja w dniu:
2022-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-08-20
Publikacja w dniu:
2021-08-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Opis zmiany:
b/d