Sąd Rejonowy w Mikołowie

2017-05-31 10:16:36Pomoc prawna

I. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Z pomocy prawnej mogą skorzystać:
- osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej   pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy z  
  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie   nienależnie pobranego świadczenia;
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o      
 Karcie Dużej Rodziny;
- osoby, które ukończyły 65 lat;
- młodzież do 26 roku życia;
- osoby posiadające zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o
  kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
- osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których
  mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
- osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej
  znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty;
- kobiety w ciąży po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.
 
Pomoc prawna polega na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej
  uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
- udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z
  wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
  w toczącym się postępowaniu administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z
  urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
  lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać pomoc prawną w zakresie:
- prawa pracy;
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- prawa cywilnego;
- spraw karnych;
- spraw administracyjnych;
- ubezpieczenia społecznego;
- spraw rodzinnych;
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności
  gospodarczej;
- związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień
  pracowniczych (dot. kobiet w ciąży)

Pomoc prawna nie obejmuje
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1225) jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Gdzie znajdę punkty nieodpłatnej pomocy prawnej?

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (pobierz). Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej darmowapomocprawna.ms.gov.plII. JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM –  MOŻESZ OTRZYMAĆ      
     BEZPŁATNĄ POMOC
 

Może to być:

- informacja prawna,
- pomoc psychologiczna,
- pokrywanie kosztów rehabilitacji,
- pomoc finansowa i prawna.

W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
 
Pamiętaj!
 
Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, należy zwrócić się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.


-----
 
III. Wykaz podmiotów świadczących bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
     finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.


Pomoc świadczona jest na terenie całego kraju, w każdym województwie pomocy dla pokrzywdzonych udziela co najmniej jeden lub kilka Podmiotów, do których osoby pokrzywdzone mogą się zwrócić  w celu udzielenia pomocy specjalistycznej; prawnej, psychologicznej czy tez pomocy materialnej, a mianowicie:

 
1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
2. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów 
    ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego
    uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
4. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach
    indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
5. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do
    którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne
    osoby;
7. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej
    przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
8. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
    związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7;
9. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
10. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Lista do pobrania