Sąd Rejonowy w Mikołowie

2014-06-23 11:49:01Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie

Imię i Nazwisko: Henryk Sendobry

Zgodnie z art. 31a §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2013  poz. 427 j.t. z późn. zm), Dyrektor Sądu:

1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1,
2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie 
    finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz 
    audytu wewnętrznego w tych obszarach,
3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w
    tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz
    asystentów sędziów,
4. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na
    których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz
    asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Dyrektor Sądu podlega Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz Prezesowi Sądu Rejonowego w Mikołowie.