Sąd Rejonowy w Mikołowie

2017-04-27 12:52:48Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Mikołowie działa w oparciu o:

    * Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej,

    * ustawę z dnia 27.07.2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2062 j.t.),

    * rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316 z poźn. zm.),

    * zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 2003r. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.).