Sąd Rejonowy w Mikołowie

2017-04-27 11:53:02III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Dane teleadresowe:
ul. Ks Kard St. Wyszyńskiego 14
43-190 Mikołów
Informacji udziela BOI
  (32) 7846 100
(32) 7846 183

Przewodniczący Wydziału:
SSR Dobrosława Skibińska-Biel

Wykaz sędziów orzekających wraz z zakresem czynności:
Mańka Beata
Pogodzińska-Misiewicz Aleksandra
Skibińska-Biel Dobrosława
Zając Magdalena

Kierownik sekretariatu:

Monika Zazula

Pokój 13, parter

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek-piątek 8:00 – 15:00

Właściwość rzeczowa:

1. W postępowaniu procesowym:

    -alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
    -ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu),
    -zaprzeczenie ojcostwa,
    -ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:

    -przysposobienia,
    -pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
    -zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
    -zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania
    -przywrócenie władzy rodzicielskiej,
    -ustanowienie opieki nad małoletnim,
    -ustanowienie kuratora dla małoletniego,
    -wydanie dziecka,
    -zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
    -rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
    -umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
    -ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
    -ustalenie kontaktów z małoletnim,
    -sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego.

3. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:

    * zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
    * zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
    * ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
    * rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
    * zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku),
    * nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
    * ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
    * sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody,
    * sprawy zabezpieczenia alimentów,
    * nadanie klauzuli wykonalności,
    * sprawy w przedmiocie egzekucji sądowej.

4. W postępowaniu dotyczącym nieletnich:

    * o demoralizację,
    * o popełnienie czynów karalnych.