Sąd Rejonowy w Mikołowie

2018-12-04 13:10:20V Wydział Ksiąg Wieczystych

Dane teleadresowe:
ul. Ks Kard St. Wyszyńskiego 4
43-190 Mikołów
  (32) 7846 214 - Biuro podawcze (sekretariat) oraz eksopozytura CIKW (odpisy z KW) 
(32) 7846 104 - Fax

Przewodniczący Wydziału:
-

Wykaz sędziów orzekających wraz z zakresem czynności:
Kulanek Beata

Referendarze sądowi wraz z wykazem czynności:
Bachul Daria
Lewkonowicz Piotr

Kierownik sekretariatu:
Joanna Marcol
Pokój 21, parter

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek 8:15 – 18:00
    przerwa: 11.30 - 11.45, 15.00 - 15.30
wtorek-piątek 8:15 – 14:30
    przerwa: 11.30 do 11.45Właściwość rzeczowa:

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Mikołowie.

I. Wnioski o wpis prawa własności na podstawie
1. Umowy:

 •  sprzedaży,
 •  zamiany,
 •  darowizny,
 •  zniesienia współwłasności,
 •  działu spadku.

2. Orzeczeń sądowych prawomocnych lub natychmiast wykonalnych:
 •  postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 •  postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia,
 •  wyrok w sprawie uzgodnienia stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

3. Decyzji administracyjnych:
 •  o wywłaszczeniu,
 •  o rozwiązaniu przed terminem umowy użytkowania wieczystego.

II. Wnioski o wpis prawa użytkowania wieczystego na podstawie:
 •  umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
 •  decyzji administracyjnej,
 •  umowy sprzedaży użytkowania wieczystego

III. Wnioski o wpis ograniczonych praw rzeczowych:
 •  służebności,
 •  użytkowania,
 •  hipoteki,
 •  spółdzielczego prawa do lokalu.

IV. Wnioski o ustanowieniu odrębnej własności lokalu

V. Wnioski o ujawnienie:
 •  prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu, lub pierwokupu,
 •  roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkownika wieczystego,
  

Więcej informacji dotyczących Nowej Księgi Wieczystej, w tym formularze do pobrania, dostępnych jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.Wnioski kierowane do Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz wnioski o wydanie odpisu z ksiąg wieczystych i odbiór odpisó, składa się w Punkcie Obsługi Interesantów (parter).

 

Opłaty dotyczące wniosków o wpis do ksiąg wieczystych oraz wniosków o wydawanie odpisu z ksiąg wieczystych można uiszczać w kasie sądu lub na podany poniżej nr r-ku bankowego:

NBP O/Okręgowy Katowice
11 1010 1212 3067 9522 3100 0000Przykładowa tabela opłat dot. wpisów do ksiąg wieczystych:
(Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28.07.2005 r. Dz. U. 167/05 poz. 1398)

60,- zł

 • ujawnienie budunku
 • założenie Księgi Wieczystej
 • zmiany w dziale I

200,- zł - od prawa do

 • wpis spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu    
 • wpis użytkowania wieczystego
 • przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
 • zasiedzenie

200,- zł - od hipoteki

 • wpis hipoteki

150,- zł - od hipoteki

 • zmiana treści ogólnych praw rzeczowych
 • wpis praw osobistych i roszczeń

150,- zł - od prawa

 • wpis własności, wpis użytkowania wieczystego (z Postanowienia spadkowego, działu spadku, zniesienia współwłasności)

60,- zł

 • wpis ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości

100,- zł

·      wykreślenie hipoteki

 

30,- zł

 • wykreślenie ostrzeżeń

6,- zł

·      odpis z Księgi Wieczystej która nie jest prowadzona w stystemie elektronicznym (1 strona)


Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty:

1. od wniosku o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej elektronicznej - 30 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych;
2. od wniosku o wydanie odpisu zupełnego księgi wieczystej elektronicznej  - 60 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych;
3. od wniosku o wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej elektronicznej - 10 zł pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń