Sąd Rejonowy w Mikołowie

2018-10-24 11:07:06I Wydział Cywilny

Dane teleadresowe:
ul. Ks Kard St. Wyszyńskiego 4
43-190 Mikołów
Informacji udziela BOI
  (32) 7846 200
(32) 7846 267

Przewodniczący Wydziału:
SSR Katarzyna Klisz

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:
SSR Agata Witkowska

Wykaz sędziów orzekających wraz z zakresem czynności:
Klisz Katarzyna
Kulanek Beata
Witkowska Agata
Witkowska Katarzyna
Żebrowska Anna

Asesorzy sądowi 
wraz z wykazem czynności:
Grzegorz CzaplaReferendarze sądowi wraz z wykazem czynności:
Frychel Tomasz
Kosiorek PatrycjaKierownik sekretariatu:

Daria Winczura
Pokój 36, II piętro

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek-piątek 8:00 – 15:00

Właściwość rzeczowa:
Sprawy m.in. rozpoznawane w Wydziale Cywilnym:

    - o prawa majątkowe, których wartość nie przekracza 75.000zł
    - o stwierdzenie nabycia spadku
    - o dział spadku
    - o wstąpienie w stosunek najmu
    - o zapłatę
    - o zasiedzenie
    - o naruszenie posiadania
    - o ustanowienie drogi koniecznej
    - skarga na czynność komornika
    - eksmisja
    - o zniesienie współwłasności
    - szkody górnicze
    - o podział majątku dorobkowego
    - ustanowienie służebności
    - nadanie klauzuli wykonalności, wyjawienie majątku


Złożenie wniosku w sprawie cywilnej
Sporządzenie pozwu i wniosku w postępowaniu nie procesowym. Niezbędne elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:

    * dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko i adres) lub nazwa i adres firmy
    * dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (imiona, nazwiska i adresy)
    * oznaczenie Sądu
    * oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew)
    * określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od Sądu)
    * określenie wartości przedmiotu sporu
    * podpisanie pisma, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie i dowodów na ich poparcie

Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.

Urzędowe formularze pozwów
(są udostępniane nieodpłatnie w każdym sądzie) muszą być stosowane jedynie w sprawach:

    * rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,
    * o roszczenia dostawców usług i rzeczy o charakterze powszechnym wymienionych w art. 1871 k.p.c. (np. usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, woda i odprowadzanie ścieków)

W pozostałych sprawach procesowych i wszystkich sprawach nieprocesowych nie stosuje się żadnych urzędowych formularzy pism (pozwów, wniosków).

W poszczególnych sprawach procesowych lub nieprocesowych konieczna treść tych pism może być inna.


Pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Punkcie Obsługi Interesantów.