Sąd Rejonowy w Mikołowie

2019-09-12 10:41:02Wzory i formularze

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - pobierz (PDF)


Postępowanie cywilne

 • wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu - (doc), (pdf)
 • wniosek o dział spadku - (doc), (pdf)
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - (doc), (pdf)
 • wniosek o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku - (doc), (pdf)
 • wniosek o podział majątku współnego - (doc), (pdf)
 • pozew o eksmisję - (doc), (pdf)

Postępowanie karne

 • wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu - (doc), (pdf)
 • wniosek o udział w charakterze oskarżyciela posiłkowego - (doc), (pdf)
 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu na rozprawę sądową - (doc), (pdf)
 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu na rozprawę sądową-brak dowodu poniesionych wydatków - (doc), (pdf)

Postępowanie wykonawcze

 • wniosek o rozłożenie grzywny i kosztów sądowych na raty - (doc), (pdf)
 • wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary - (doc), (pdf)
 • wniosek o odroczenie wykonania kary - (doc), (pdf)
 • wniosek o wydanie odpisu prawomocnego wyroku - (doc), (pdf)
 • wniosek o zatarcie skazania - (doc), (pdf)

Postępowanie z zakresu prawa pracy