Sąd Rejonowy w Mikołowie

2018-06-13 14:59:19Mediatorzy

W Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzone są dyżury stałych mediatorów:

·         w poniedziałki w godzinach od 15 do 15:30;

·         we środy w godzinach od 9 do 11 i od 12:30 do 13:30; 

·         w piątki w godzinach od 10 do 13. 

Ze względu na umówione wcześniej terminy lub niespodziewane nieobecności mediatora, na rozmowę w sprawie mediacji prosimy się umawiać pod numerem telefonu Biura Obsługi Interesantów 32 7846200


Sąd Rejonowy w Mikołowie umożliwi pełnienie dyżurów chętnym mediatorom także w innych terminach, w ramach posiadanych możliwości lokalowych i organizacyjnych.


Listy mediatorów w sprawach karnych, cywilnych oraz ds. nieletnich znajdują się w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Nr 4 – pokój Nr 12, w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Nr 12/14 – pokój Nr 9 oraz w sekretariatach wydziałów.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych. Mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

Funkcję Koordynatora ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Katowicach pełni Pan SSO Lech Skórski.


Mediatorzy w sprawach karnych  (lista)

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1020).


Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 26 lat;
 • biegle włada językiem polskim;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć:

 • Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji,
 • kwestionariusz osobowy lub CV,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • kopię dowodu osobistego,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, (w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa),
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
 • kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 • inne dokumenty: pisma rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 • oświadczenie zawierające rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 

Mediatorzy w sprawach nieletnich (lista)

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591).


Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która spełnia następujące warunki:

 • ukończyła 26 lat,
 • korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 • posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 • posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • odbyła szkolenie dla mediatorów.

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
 • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
 • ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji,
 • kwestionariusz osobowy lub CV,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • kopię dowodu osobistego,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, (w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa),
 • kopie dokumentów obrazujących posiadane wykształcenie lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci czy młodzieży,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
 • kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 • inne dokumenty: pisma rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 • oświadczenie zawierające rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,


 

Mediatorzy w sprawach cywilnych (lista)

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r. tekst jednolity).


W odróżnieniu od mediacji karnej i nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy mediatorów, a informacje o stałych listach mediatorów przekazują Prezesowi Sądu Okręgowego. Mediatorami w sprawach cywilnych mogą być również osoby wykazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne.