Sąd Rejonowy w Mikołowie

2009-12-22 12:41:332

Prez. 3588/09 15 BHP                                                                                            Mikołów, dnia 27.11.2009r.OGŁOSZENIE

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Nr sprawy 3588/09 15 BHP:
 
 

                Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity:Dz.U. z 2007r nr 223, poz.1655 z późn. zm), Zamawiający tj. Sąd Rejonowy w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Ks. K. St. Wyszyńskiego 12/14, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi sprzątania budynków o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mikolow.sr.gov.pl   Przedmiot zamówienia:

Usługi sprzątania (8901 roboczogodzin) kod CPV: 90910000 - 9, w tym usługi odśnieżania (CPV - 90620000 – 9) i usługi usuwania oblodzeń (CPV – 90630000 – 2) i koszenia trawnika (CPV – 77314100 – 5)

 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia)

 
Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.
 

Ze względu na specyfikę usług w środowisku wrażliwych danych osobowych, Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.

Termin wykonania zamówieniaWymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 12 miesięcy od terminu rozpoczęcia świadczenia usług, które to rozpoczęcie nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

 

Warunki udziału w postępowaniu i ocena spełniania tych warunków:

 

1.     Posiadają uprawnienie do wykonywania działalności lub czynności koniecznej dla wykonania zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP

2.     Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

a.     w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub zawarli i obecnie wykonują co najmniej 3 kontrakty na usługi utrzymania czystości obiektów publicznych, handlowych lub przemysłowych na wartość brutto każdego kontraktu nie niższą niż 70.000,00 zł.

3.     Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym w szczególności:

a.       Posiadają środki własne i/lub zdolność kredytową na kwotę minimum 50 000 PLN;

b.      Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie działalności obejmującej przedmiot zamówienia - w wysokości minimum 100 000 (sto tysięcy) PLN.

 

W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podane wyżej warunki udziału w postępowaniu wymienione w ust. 1 musi spełniać każdy z uczestników konsorcjum. W odniesieniu do warunków zawartych w ust. 2 i ust. 3 mogą spełniać łącznie, przy czym w odniesieniu do sumy ubezpieczenia OC, ubezpieczeniem musi być objęta działalność konsorcjum. 

 
Ocena spełniania warunków:

Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie oceny dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty - zgodnie z treścią SIWZ. Wykonawca nie spełniający warunków określonych w pkt od 2 do 3 na poziomie minimalnym lub warunku pkt 1 podlega wykluczeniu.

 
Informacja na temat wadium:

 Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.

 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena brutto (z podatkiem od towarów i usług), waga kryterium 100%.

 
Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 8 grudnia 2009 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Sądu Rejonowego w Mikołowie, przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14 w pokoju nr 41 ( II piętro).

 
Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2009 roku o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 42. Otwarcie ofert jest jawne.

 
Termin związania ofertą:
Wymagany termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
 

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP – w zakresie zwiększenia ilości roboczogodzin świadczenia usług - do 50% wartości całego zamówienia.

 

Specyfikacja  istotnych  warunków zamówieniado odbioru w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 41 (II piętro), w dniach urzędowania Sądu, w godz. od  08:00 do godz. 14:30, na pisemny wniosek wykonawcy. 

 
Koszt materiałów przetargowych:  0,00 zł.
 
 
 

Rozdzielnik :

1/ Sąd Rejonowy w Mikołowie ul. Ks. K. St. Wyszyńskiego 12/14 - tablica ogłoszeń,

2/ Strona internetowa: < www.mikolow.sr.gov.pl >

3/ Biuletyn Zamówień Publicznych – elektroniczny zapis ogłoszenia,

4/ a/a.

 Pliki do pobrania

SIWZ + załączniki po zmianie
Zarządzenie dot. zmiany SIWZ
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Odpowiedź na zapytanie nr1
Odpowiedź na zapytanie nr2

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o powtórzeniu czynności wyboru oferty