Sąd Rejonowy w Mikołowie

2009-12-17 14:59:041

Prez. 3589/09 15 BHP                                                                                                    Mikołów, dnia 26.11.2009 r.


 

OGŁOSZENIE

O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nr sprawy 3589/09 15 BHP:
 
(zmiana z dnia 04.12.2009r.)
 

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 z późn zmianami), Zamawiający tj. Sąd Rejonowy w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Ks. K. St. Wyszyńskiego 12/14, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi ochrony osób i mienia Prez. 3589/09 15 BHP o wartości nie przewyższającej 137.000,00 EURO.  


 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mikolow.sr.gov.pl


 

Przedmiot zamówienia:

Usługi ochrony osób i mienia sprawowane przez pracowników ochrony kod CPV 79710000-4 usługi ochroniarskie ;


 

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia)


 

Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.

Ze względu na specyfikę usług w środowisku wrażliwych danych osobowych, Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.


 

Termin wykonania zamówienia:  Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 12 miesięcy od terminu rozpoczęcia świadczenia usług, które to rozpoczęcie nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy.


 

Warunki udziału w postępowaniu i ocena spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

               1.  Posiadają uprawnienie do wykonywania działalności lub czynności koniecznej   
                    dla wykonania zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
                    ustawy PZP:

a.       Posiadają aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.

2.      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: 

a.       w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub zawarli i obecnie wykonują co najmniej 3 kontrakty na usługi ochrony osób i mienia na wartość brutto każdego kontraktu nie niższą niż 100.000,00 zł

b.      przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zaangażują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (w myśl przepisów prawa pracy, w związku z przepisami dotyczącymi usług ochrony mienia, pracownik ochrony jest osobą pozostającą w stosunku pracy).   

3.      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym w szczególności: 

a.       Posiadają środki własne i/lub zdolność kredytową na kwotę minimum 100 000 PLN;

b.      Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie działalności obejmującej przedmiot zamówienia - w wysokości minimum  500 000 PLN.

     

Ocena spełniania warunków

Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie oceny dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty - zgodnie z treścią punktu VI SIWZ. Wykonawca nie spełniający warunków określonych w pkt V ust. od 2 do 3 SIWZ na poziomie minimalnym lub warunku pkt V ust. 1 podlega wykluczeniu.


 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.

 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
:

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena brutto (z podatkiem od towarów i usług), waga kryterium 100%.

 
Miejsce i termin składania ofert
:

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 14 grudnia 2009 roku do godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Sądu Rejonowego w Mikołowie, przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14 w pokoju nr 41 ( II piętro).


Otwarcie ofert
:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2009 roku o godz. 08:10 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 42. Otwarcie ofert jest jawne.

 

Termin związania ofertą:

Wymagany termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP – w zakresie zwiększenia ilości roboczogodzin świadczenia usług - do 50% wartości całego zamówienia.

Specyfikacja  istotnych  warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 41

(II piętro), w dniach urzędowania Sądu, w godz. od  08:00 do godz. 14:30, na pisemny wniosek wykonawcy. 

Koszt materiałów przetargowych:  0,00 zł.


 

Rozdzielnik :

1/ Sąd Rejonowy w Mikołowie ul. Ks. K. St. Wyszyńskiego 12/14 - tablica ogłoszeń,

2/ Strona internetowa: < www.mikolow.sr.gov.pl >

3/ Biuletyn Zamówień Publicznych – elektroniczny zapis ogłoszenia,

4/ a/a.

 

 

  


Pliki do pobrania

Zmiana SIWZ - zarządzenie
SIWZ + załączniki po zmianie

Protest nr 1
Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu w wyniku wniesionego protestu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty